Statut

Zvanična registracija Zeitgeist pokreta u Srbiji je urađena po uzoru na ostale zvanične ogranke pokreta u svetu. Na ovaj način pokret je u mogućnosti da organizuje zvanične promotivne nastupe i pospeši lokalno delovanje koje je prilagođeno svakoj regionalnoj celini.

TEKST STATUTA:

U skladu sa odredbama čl. 10, 11. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na osnivačkoj skupštini održanoj 29.04.2010. godine, usvojen je sledeći

STATUT UDRUŽENJA »POKRET U DUHU VREMENA«

I. Opšte odredbe

Član 1.

Statutom »Pokret u Duhu Vremena« uređuju se: ciljevi i zadaci udruženja, oblik udruživanja, naziv i sedište, učlanjenje i prestanak članstva, prava, obaveze i odgovornosti članova i druga pitanja od značaja za organizaciju, rad i poslovanje udruženja.

Član 2.

Pun naziv udruženja je »Pokret u Duhu Vremena, udruženje za održivi razvoj«, a kratak naziv je »Pokret u Duhu Vremena« (u daljem tekstu: Udruženje). U međunarodnim odnosima se koristi engleska verzija naziva i to »The Zeitgeist Movement Serbia, Serbian Sustainable Development Association«, a kratak naziv na engleskom je »The Zeitgeist Movement Serbia«. Udruženje je dobrovoljno, nevladino i neprofitno, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva koji su u oblasti održivog razvoja.

Član 3.

Udruženje okuplja zainteresovane pojedince, različitih profesija, koji prihvataju ciljeve i zadatke definisane ovim Statutom. Svaki član ravnopravno učestvuje u radu Udruženja predlaganjem mogućih rešenja.

Ova rešenja će, pre svega, biti usmerena ka mirnom održivom razvoju utemeljenom na humanom uređenju koji nisu zabranjeni Ustavom i zakonom Republike Srbije.

Udruženje razvija koncepte postojanja i delovanja društva u skladu sa zakonima prirode. Stremi naučnom pristupu pri rešavanju ekoloških, socijalnih i tehničkih problema. Sve za šta se Udruženje zauzima je plod naučnih istraživanja, obavljenih u zemlji i inostranstvu od strane stručnjaka iz različitih oblasti – dostupne realnosti s obzirom na trenutni stepen tehnološkog razvoja i raspoloživih prirodnih resursa.

Udruženje predlaže tranziciju iz monetarno uređenog društva u na resursima zasnovanu globalnu ekonomiju. Udruženje gaji uverenje da bi takva ekonomija u svetu uklonila nedostatke, siromaštvo, rat, glad i ljudsku nepravdu.

Rad Udruženja je javan.

Član 4.

Sedište Udruženja je u Novom Sadu. Udruženje je pravno lice, koje posluje na osnovu ovog statuta i u skladu sa Zakonom o udruženjima. Udruženje načelno deluje na području Republike Srbije. Deo Udruženja (sekcija, grupa i ogranak) nema status pravnog lica.

Član 5.

Udruženje može da se ujedini sa drugim organizacijama sa srodnim i sličnim namenama i ciljevima u zemlji i u inostranstvu, u skladu sa zakonom o udruženjima.

Član 6.

U Republici Srbiji i u inostranstvu Udruženje predstavlja predsednik, ili lice ovlašćeno od strane predsednika (u skladu sa odredbama čl. 23. Zakona o udruženjima).

Član 7.

Delovanje Udruženja se zasniva na javnim i demokratskim principima rada uz davanje pravovremenih, potpunih i istinitih informacija o svim aktivnostima sa svog područja rada.

Sednice organa Udruženja su javne.

II. Svrha, ciljevi i delatnosti udruženja

Član 8.

Svrha Udruženja je sakupljanje idejnih predloga za prelaz na ekonomiju prirodnih izvora i izvođenje projekata i aktivnosti u skladu sa tim ciljem.

Član 9.

Zadaci i ciljevi Udruženja su:

prikupljanje i obrada naučne i stručne literature u oblasti održivog razvoja,
organizacija, samostalno ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručnih skupova, savetovanja, seminara i drugih oblika edukacije u oblasti održivog razvoja,
objavljivanje knjiga i drugih publikacija o pitanjima koja se odnose na temu održivog razvoja, u skladu sa zakonom, organizovanje prosvetnih radnika i drugih stručnjaka za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti održivog razvoja i za sprovođenje aktivnosti na realizaciji projekata u toj oblasti, organizovanje volonterskih i humanitarnih akcija,
saradnja sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave promocijom ili razvojem projektnih rešenja u oblasti održivog razvoja, edukacija javnosti o čistoj i ekološkoj energiji, podsticanje i realizacija konceptualnih energetskih rešenja detaljnim sprovođenjem shema, informisanje i obrazovanje javnosti o otvorenokodnim* sistemima, podsticanje razvoja naprednih tehnologija koje omogućavaju prelaz sa fosilnih goriva na obnovljive izvore, koji ne opterećuju životnu sredinu (Sunce, vetar, plima i oseka, geotermelna energija i slično),
obrazovanje javnosti o održivom razvoju koji je u skladu sa ekonomijom zasnovanom na izvornim resursima**

*Otvoren kod (engleski Open Source) je razvojna metodologija, koja nudi praktičan pristup izvornom kodu proizvoda (povoljnosti i znanje). Otvoren kod shvatamo kao jedan od mnogih mogućih pristupa planiranja. Otvorenokodni model delovanja i usvajanja odluka omogućuje istovremen unos posla, pristupa i prioriteta i razlikuje se od zatvorenijih, centralizovanih modela razvoja. Najvažniji kriterijumi otvorenog koda su slobodna distribucija, pristup izvornom kodu i dozvola za menjanje i integraciju ovog koda.

**Izraz izvor se koristi za pojavu iz koje nešto dolazi, dobija se, odnosno nešto omogućava, prouzrokuje nastanak, nastajanje nečega: sirovine za proizvodnju proizvoda koji se mogu po isteku životnog veka reciklirati, ili obnovljive vrste energije kao što su npr. sunčeva energija, energija vetra, vode, energija plime i oseke, geotermalna energija i slične. Izvori su u ovom slučaju sirovine, energija, znanje i dobrovoljan rad kada su upotrebljeni u skladu sa održivim razvojem.

Član 10.

Udruženje postiže svoje ciljeve izvršavanjem sledećih delatnosti:

izrada, realizacija projekata i prijavljivanje za projekte koji podržavaju ciljeve Udruženja, kako na državnom nivou tako i u inostranstvu, saradnja sa međunarodnim i nacionalnim organizacijama sa sličnim ili istim ciljevima, organizovanje seminara, predavanja, radionica i širih društvenih akcija sa ciljem edukacije javnosti o boljim rešenjima za čovečanstvo i planetu u celini i značaju održivosti ovih rešenja, sakupljanje i slanje stručnih informacija iz oblasti ekonomije prirodnih izvora putem interneta, odgovarajućih publikacija i drugih medija, dizajniranje i uređivanje sopstvene internet prezentacije,
priprema i izdavanje štampanih, elektronskih i drugih publikacija kao i promotivnih materijala iz oblasti delovanja Udruženja.

III. Članstvo

Član 11.

Postoji samo jedna vrsta članstva u Udruženju. Svaki član Udruženja ima ista prava i dužnosti.

Državljanstvo Republike Srbije nije uslov za članstvo.

Član 12.

Član Udruženja može postati svaki punoletni pojedinac koji zatraži članstvo i spreman je da sarađuje u organizaciji i/ili izvođenju projekata. Zainteresovani pojedinac može postati član Udruženja ispunjavanjem sledećih uslova:

potpisivanjem pristupne izjave,
prihvatanjem statuta Udruženja.

Član 13.

Prava članova su:

da biraju i da su izabrani u sve organe Udruženja,
da sarađuju pri radu organa Udruženja,
da sarađuju pri izvođenju delatnosti Udruženja,
da aktivno oblikuju i ostvaruju program rada Udruženja,
da imaju pristup svim informacijama koje dođu do Udruženja.

Član 14.

Dužnosti članova su:

da konstruktivno doprinose radu Udruženja,
da poštuju ovaj statut i ostale akte Udruženja,
da ličnim radom pripomognu ostvarivanju radnog programa Udruženja,
da upozoravaju na nepravilnosti u radu Udruženja.

Član 15.

Članstvo prestaje:

istupanjem,
isključivanjem,
smrću,
neispunjavanjem dužnosti člana.

Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja. O sticanju članstva ili gubitku odlučuje upravni odbor, a u skladu sa odredbama ovog statuta.

IV. Organi udruženja

Član 16.

Organi Udruženja su skupština i projektne grupe. Funkcije u Udruženju su neodvojive. Mandatni period svih izabranih organa je 1 (jedna) godina. Broj mandata nije ograničen.

Član 17.

Skupština je najviši organ Udruženja i čine je svi članovi. Skupština bira i razrešava upravni odbor i projektne grupe u skladu sa pravilnikom o izborima. Skupština na predlog upravnog odbora imenuje odbore i komisije koje su pored osnovnih potrebni za rad, odnosno izvođenje zadataka Udruženja.

Član 18.

Skupština može biti redovna ili vanredna. Upravni odbor je dužan da najmanje jednom godišnje sazove redovno zasedanje skupštine. Datum i predloženi dnevni red skupštine moraju biti objavljeni najmanje nedelju dana pre početka zasedanja.

Vanredna skupština se saziva po potrebi i to na predlog upravnog odbora ili na osnovu sakupljenih potpisa bar petine članova. Na vanrednoj skupštini se raspavlja i zaključije samo o predmetima zbog kojih je sazvana.

Član 19.

Skupština usvaja zaključke prostom većinom glasova prisutnih članova. Ako se odlučuje o izmeni statuta ili o prestanku rada Udruženja, potrebno je da za to glasa najmanje dve trećine svih članova Udruženja.

Član 20.

Skupština ima kvorum ukoliko je na predviđenom početku zasedanja prisutno više od polovine svih članova Udruženja. Ako na predviđenom početku zasedanja skupština nema kvorum, zasedanje se može odložiti za tri dana, posle čega skupština legalno zaseda ako je prisutno najmanje10 članova.

Skupštinu otvara predsednik Udruženja. Po potrebi, skupština bira i druge organe neophodne za rad skupštine.

Na skupštini se vodi zapisnik, koji potpisuju dva overivača zapisnika, predsednik i zapisničar.

Član 21.

Skupština usvaja statut Udruženja, njegove izmene i dopune i odlučujeo statusnim promenama Udruženja. Skupština bira i razrešava lice ovlašćeno za zastupanje Udruženja, odlučuje o udruživanju u saveze i druge asocijacije u zemlji i inostranstvu.

Nadležnosti skupštine su:

donošenje zaključaka o dnevnom redu,
rasprava o radu i izveštajima organa Udruženja,
usvajanje godišnjeg radnog izveštaja i finansijskog izveštaja,
usvajanje radnog plana i finansijskog plana,
potvrđivanje i osnivanje projektnih grupa,
usvajanje godišnjih radnih izveštaja projektnih grupa,
donošenje zaključaka o članstvu u odgovarajućim savezima Udruženja,
potvrđivanje delegata Udruženja u drugim društvima i udruženjima,
odabir i razrešavanje organa Udruženja,
usvajanje, izmena i dopuna pravnih akata Udruženja,
odlučivanje o prestanku rada Udruženja,
dodeljivanje titula počasnog člana Udruženja,
odlučivanje o žalbama prema zaključcima upravnog odbora kao drugostepeni organ,
odlučivanje o svim drugim poslovima Udruženja, koji nisu povereni na odlučivanje drugim organima.

Član 22.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja koji saziva skupštinu Udruženja i sprovodi na skupštini usvojene zadatke i planove. Upravni odbor je za svoj rad odgovoran skupštini.

Član 23.

Upravni odbor čine predsednik Udruženja i rukovodioci projektnih grupa koje bira skupština.

Predsednik upravnog odbora je istovremeno i predsednik Udruženja i pravni zastupnik Udruženja. Predsednik vodi Udruženje, vodi i saziva upravni odbor.

Rukovodioci projektnih grupa zastupaju članove projektnih grupa, izveštavaju upravni odbor o svom radu i usklađuju ga sa radom Udruženja, njegovih organa i ostalih projektnih grupa.

Član 24.

Izbore za organe Udruženja raspisuje predsednik upravnog odbora. Imena kandidata moraju biti poznata 14 dana pre zasedanja skupštine. Pravila za sprovođenje izbora, vremenske rokove i kandidaturu, detaljnije određuje pravilnik o izborima.

Član 25.

Upravni odbor se sastaje po potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Sednice upravnog odbora saziva predsednik Udruženja. Predsednik Udruženja je dužan da sazove sednicu upravnog odbora ako je zatraže tri člana upravnog odbora.

Upravni odbor legalno zaključuje ako je prisutno više od polovine njegovih članova. Upravni odbor može usvojiti zaključke i korespondentno. Zaključak je usvojen korespondentno ako za njega glasa većina članova upravnog odbora. O sednici upravnog odbora se vodi zapisnik.

Član 26.

Zadaci upravnog odbora su:

predlaganje programa rada i priprema finansijskog plana za tekuću godinu,
sprovođenje usvojenog godišnjeg radnog plana,
sazivanje skupštine,
odlučivanje o tekućoj potrošnji materijalno-finansijskih sredstava u skladu sa finansijskim planom i programom rada koji usvaja skupština,
podnošenje godišnjeg radnog i finansijskog izveštaja i završnog izveštaja pri isteku mandata,
predlaganje izmena i dopuna statuta,
predlaganje delegata Udruženja u drugim društvima i udruženjima,
donošenje zaključaka o primanju u članstvo, rasprava o istupanju iz članstva i usvajanje predloga za isključenja, a o isključenjima zaključuje kao prvostepeni organ,
poveravanje posebnih poslova pojedinim članovima Udruženja.

Član 27.

Projektne grupe su celine u okviru udruženja formirane radi izvršavanja određenih zadataka u okviru Udruženja i isključivo radi ostvarivanja ciljeva Udruženja. Projektne grupe čine članovi udruženja koji imaju slična interesovanja u oblastima rada projektnih grupa. Pristup članova Udruženja određenoj projektnoj grupi je dobrovoljan i svaki član samostalno odlučuje o tome u koju projektnu grupu želi da se uključi.

Svaka projektna grupa ima svog rukovodioca koji zastupa interese članova projektne grupe, zadužen je za organizaciju unutar same projektne grupe kao i usklađivanje rada sa ostalim projektnim grupama.

V. Materijalno-finansijsko poslovanje

Član 28.

Udruženje pribavlja sredstva od dobrovoljnih priloga članova Udruženja ili pristalica njegovih ideja, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Udruženje može da obavlja sledeće delatnosti radi pribavljanja materijalnih sredstava ili dobara:

na ime materijalnih prava i delatnosti Udruženja,
pokloni i zaveštanja,
iz javnih sredstava,
organizovanje i izvođenje dobrovoljnih aukcija, seminare i drugih oblika obrazovanja iz oblasti održivog razvoja, čija je svrha dobijanje materijalnih sredstava ili dobara za izvođenje projekata u skladu sa ciljevima Udruženja,
dobijanje sponzorskih sredstava za rad Udruženja i za izvođenje projekata u skladu sa ciljevima Udruženja,
kao i drugih oblika srodnih privrednih delatnosti koje udruženje obavlja.

Udruženje obavlja značajne delatnosti u skladu sa odredbama zakona o udruženjima i samo u obimu potrebnom za ostvarivanje svoje svrhe i ciljeva, odnosno za potrebe ostvarivanja neprofitne delatnosti. Dobit ostvarena obavljanjem privredne i druge delatnosti može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Član 29.

Udruženje vodi knjige i obezbeđuje podatke o svom finansijsko-materijalnom poslovanju u skladu sa računovodstvenim merilima i standardima za udruženjai drugim važećim propisima.

Finansijsko poslovanje Udruženja se odvija preko transakcijskog računa Udruženja kod ovlašćene finansijske institucije. Novčana sredstva Udruženja vodi blagajnik u blagajničkoj knjizi.

Svaki član Udruženja ima pravo uvida u finansijsko i materijalno poslovanje Udruženja.

Član 30.

Finansijske i materijalne isprave potpisuje predsednik Udruženja ili opunomoćenik.

Član 31.

Nadzor nad raspolaganjem sa imovinom Udruženja i nad materijalnim i finansijskim poslovanjem Udruženja vrši projektna grupa ovlašćena od strane skupštine, koja o tome izveštava upravni odbor i skupštinu.

VI. Javni rad udruženja

Član 32.

Skupštine i sednice Udruženja su javne. Za obezbeđivanje javnog rada Udruženja i njegovih organa je odgovoran predsednik. Širu javnost i članove Udruženja obaveštava uz pomoć javnih glasila, internet strana i sopstvenih publikacija.

Član 33.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: Pokretu Duhu Vremena, u donjoj polovini: The Zeitgeist Movement Serbia, a u sredini Novi Sad.

VII. Statusne promene

Član 34.

Izmene i dopune Statuta može da predložiti skupština, upravni odbor ili najmanje 10 članova Udruženja.

Član 35.

Izmene i dopune Statuta mogu se vršiti na redovnim sednicama skupštine Udruženja ili, po potrebi, na vanrednoj skupštini Udruženja.

VIII. Prestanak rada udruženja

Član 36.

Udruženje prestaje sa radom:

ako broj članova padne na ispod pet,
odlukom nadležnog upravnog organa o zabrani rada,
posle zaključivanja skupštine dvotrećinskomvećinom glasova svih članova.

U slučaju prestanka rada, skupština usvaja zaključak o prestanku Udruženja i prenošenju imovine na po delatnosti srodno udruženje. U tom smislu se imovina ne može ostaviti članovima i osnivačima. U slučaju da odredba nije u skladu sa zakonom, neće se izvršiti registracija dok se ne uredi statut.

Član 37.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Podelite sa ostalima

Zeitgeist Srbija

E-pošta: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.zeitgeistsrbija.org