Psihologija

Psihologija se često definiše kao "nauka koja se bavi mentalnim procesima i ponašanjem".

U savemenoj psihologiji preovlađujuće škole mišljenja su "Genetička" i "Bihejvioristička", ali je ova podela zasnovana na zastareloj podeli "na prirodu i vaspitanje".

Genetičari smatraju da je ljudsko ponašanje pre svega proizvod nasleđa i instikata. Često se na vestima čuju rezultati studija koje tvrde da su pronašle „genetsku predispoziciju“ za podržavanje određene političke partije ili pušenje cigareta. To je shvatanje koje podrazumeva da su ljudi na neki način programirani i da su čak i suptilne nijanse u našem ponašanju, kao recimo sklonost ka zavisnostima, genetske ili "instiktivne" na neki način.

Bihejvioristi, sa druge strane, smatraju da je ljudsko biće proizvod uslovljavanja koje se zasniva na uticaju okoline u kojoj osoba živi. To znači da je svako naše delovanje proizvod iskustva ili lančanog povezivanja misli koje su nastale razumnim učenjem. Mehanizmi delovanja/verovanja su, znači, posledica učenja, a ne nasledstva ili instikata.

Koje je od ta dva gledišta tačno? Jasno je da su oba donekle tačna. Naša potreba za preživljavanjem i reprodukcijom je u određenoj meri utisnuta/genetska, jer je u direktnoj vezi sa opstankom. Ipak, sam način na koji se opstanak ostvaruje je isključivo posledica društvenog uslovljavanja. Ukoliko osoba odraste u oskudici, u siromašnom okruženju sa ograničenim brojem radnih mesta, imaće veću sklonost da se uključi u ilegalne radnje da bi preživela, više nego, na primer, osoba odrasla u srednjoj klasi čije su osnovne potrebe zadovoljene.

Sa druge strane, izuzetno bogate osobe koje odrastaju u elitističkim porodicama i uslovljene su da misle da njihovo bogatstvo/klasa služi kao statusni simbol, često će da eksploatišu ljude koji rade za njih ili će da se uključuju u ilegalne radnje da bi potvrdile identitet ili društveni ponos, koji je, po njihovom mišljenju, stvaran.

Kada sve saberemo, 99% našeg ponašanja je odraz onoga što smo naučili u okrženju i sve temeljne studije ponašanja to dokazuju.

Ljudi ne postaju alkoholičari zato što imaju genetsku predispoziciju za to, nego zbog uticaja njihovih roditelja ili prijatelja. Ljudi koji su u detinjstvu zlostavljani, često zlostavljaju decu kad odrastu. Kada mediji promovišu određenu ideju u društvu, na primer „terorizam“, javnost postane ubeđena da je to istina i da predstavlja ozbiljnu pretnju, bez obzira na realnost. Činjenica je da smo ranjivi organizmi koji još uvek sazrevaju i da uvek podležemo uticaju, uslovljavanju i menjamo se u određenoj meri.

Ta mera je najčešće pod uticajem društvenih/ideoloških identifikovanja za koja su mnogi naučeni da misle da su nepromenljiva. To je paralizovano stanje svesti, jer ne postoji ništa u prirodi što može da potvrdi da bilo šta što znamo danas neće biti zastarelo u budućnosti. Jedan od retkih obrazaca za koji, za sada, možemo sa priličnom sigurnošću da tvrdimo da je tačan jeste činjenica da sva materija u prirodi kruži. Identifikovanje sa grupom shvatanja u korist sopstvenog integriteta je ozbiljan poremećaj našeg sveta, jer se samim tim svaka greška smatra slabošću. To je, naravno, apsurdno, jer je ukazivanje na greške način da svi naučimo nešto i toga ne treba da se plašimo.

Fric Perls (Fritz Pearls) je rekao: „Ljudska vrsta je jedina vrsta sposobna da naudi sopstvenom razvoju“. Važno je da ovo razumemo, jer su naši vrednosni sistemi, za koje smo ubeđeni da moraju da budu očuvani da bismo održali naše identitete, često prepreka novim shvatanjima i ličnom razvoju.

Institucije koje najviše doprinose očuvanju ove paralize su Teističke Religije i Monetarni Sistem. Teističke religije promovišu nepromenljiv pogled na svet, njihova shvatanja su zasnovana na „veri“, a to logika i nove informacije ne podržavaju. Monetarni Sistem je u svim zemljama zasnovan na Nadmetanju Za Rad i Radu Za Novac. Krajnje pojednostavljeno, „takmičarska oštrica“ može da opstane jedino pomoću samoodržavanja, a samoodržavanje/lični interes samim tim vodi do utemeljenih institucija koje ne teže promenama, jer to ugrožava opstanak njihovog poslovanja, vladavine i sličnog.

To je neodrživo.

Podelite sa ostalima

Zeitgeist Srbija

E-pošta: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

www.zeitgeistsrbija.org